Monday, December 4, 2017

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • «ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ»
  «ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ»
  • 17:00

  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мемлекеттік тапсырысы бойынша Назарбаев Университеті  ұйымдастыратын «Үздік халықаралық стандарттар негізінде менеджмент және кадрларды дайындау салаларындағы педагогикалық мамандықтар бойынша  отандық және шетелдік мамандармен студенттерді  оқыту»   бағдарламасының тренингтері аясында 2017 жылдың 4-8 желтоқсан  аралығында 4 курс студенттері мен профессор-оқытушылар құрамына «ИНКЛЮЗИВТІ  БІЛІМ БЕРУ»  тақырыбында семинар тренинг  өткізіледі. Семинар-тренингті Бутабаева Лаура ( Абай атындағы ҚазҰПУ.

 
 • «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
  «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
  • 17:00

  С 4 по 8 декабря  2017 года  в рамках тренингов, реализуемых Назарбаев Университетом по государственному заказу  МОН РК  «По обучению студентов отечественными и зарубежными экспертами по педагогическим специальностям на основе лучших международных стандартов в области менеджмента и сфере подготовки кадров», состоится семинар-тренинг «ИНКЛЮЗИВНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ»  для студентов          4 курсов и профессорко-преподавательского состава педагогических специальностей.  Семинар-тренинг проводит   эксперт    Бутабаева Лаура  КазНПУ им. Абая г.Алматы.

 
 • «INCLUSIVE EDUCATION»
  «INCLUSIVE EDUCATION»
  • 17:00

  From November 4  till  December 8, 2017, within the trainings implemented by Nazarbayev University on the state order of the Ministry of Education and Science of the Republic of  Kazakhstan «On training of students by native and foreign experts on pedagogical specialties on the basis of the best international standards in the sphere management and the field of personnel training», a training seminar  «INCLUSIVE EDUCATION»   for students of  4 courses and professors and teachers of pedagogical specialties. Seminar-training is conducted by expert Galimzhanova Marzhan.