Сейсенбі, Қараша 7, 2017

Весь день
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • RESEARCHER CONNECT
  RESEARCHER CONNECT
  • 11:45

  М. Әуезов атындағы ОҚМУ базасында ашылған Кәсіби даму және өзара әрекеттестік орталығымен бірге Британ Кеңесі 2017 жылдың қараша айының 28-30 күндері аралығында RESEARCHER CONNECT атты семинар өткізеді.

  Семинар бұл кезкелген академиялық салада және де зерттеу жұмысының кезкелген сатысындағы ғалымдарға арналаған “Researcher Connect” интерактивті оқыту курстарының сериясы. Бұл курстар халықаралық сабақтастықта коммуникативтік біліктілікті арттыруға бағытталған.  Бұл бағдарлама туралы қосымша ақпаратты мына сайттан ала аласыздар:

 
 • RESEARCHER CONNECT
  RESEARCHER CONNECT
  • 11:45

  Британский Совет совместно с Центром профессионального развития и взаимодействия на базе ЮКГУ им. М. Ауэзова проводит семинар RESEARCHER CONNECT с 28 по 30 ноября 2017 года.  

 
 • RESEARCHER CONNECT
  RESEARCHER CONNECT
  • 11:45

  British Council in cooperation with the Professional Development and Engagement Centre on the basis of M.Auezov SKSU holds seminar RESEARCHER CONNECT from 28 till 30th of November 2017.

  The seminar is one of series of interactive training courses “Researcher Connect” for researchers who are at any stage of research and work in any academic field. These courses are aimed at improving communication skills in an international context. You can find more information on this program on the website:

 
 
 
 
 
 
 
 
 • Орта білім берудің жаңартылған мазмұны
  Орта білім берудің жаңартылған мазмұны
  • 15:00

  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мемлекеттік тапсырысы бойынша Назарбаев Университеті  ұйымдастыратын «Үздік халықаралық стандарттар негізінде менеджмент және кадрларды дайындау салаларындағы педагогикалық мамандықтар бойынша  отандық және шетелдік мамандармен студенттерді  оқыту»   бағдарламасының тренингтері аясында 2017 жылдың 8-10 қараша аралығында 3-4 курс студенттері мен профессор-оқытушылар құрамына «Орта білім берудің жаңартылған  мазмұны»  тақырыбында семинар тренинг  өткізіледі. Семинар-тренингті  Ерташова  Куралай. (Кызылорда қ.)  өткізеді.

 
 • Обновление содержания среднего образования
  Обновление содержания среднего образования
  • 15:00

  В период с 8 по 10 ноября 2017 года  в рамках тренингов, реализуемых Назарбаев Университетом по государственному заказу  МОН РК  «По обучению студентов отечественными и зарубежными экспертами по педагогическим специальностям на основе лучших международных стандартов в области менеджмента и сфере подготовки кадров», состоятся семинар-тренинг «Обновление содержания среднего образования»  для студентов 3-4 курсов и профессорко-преподавательского состава педагогических специальностей.  Семинары-тренинги проводит   эксперт    Ерташова  Куралай. г.Кызылорда.

 
 • UPDATE OF THE CONTENT OF SECONDARY EDUCATION
  UPDATE OF THE CONTENT OF SECONDARY EDUCATION
  • 15:00

  From November 8 till November 10, 2017, within the trainings implemented by Nazarbayev University on the state order of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan "On training of students by native and foreign experts on pedagogical specialties on the basis of the best international standards in the sphere management and the field of personnel training", a training seminar " UPDATE OF THE CONTENT OF SECONDARY EDUCATION "for students of 3-4 courses and professors and teachers of pedagogical specialties.