Жұма, Қараша 10, 2017

Весь день
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ
  СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ
  • 16:45

  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мемлекеттік тапсырысы бойынша Назарбаев Университеті  ұйымдастыратын «Үздік халықаралық стандарттар негізінде менеджмент және кадрларды дайындау салаларындағы педагогикалық мамандықтар бойынша  отандық және шетелдік мамандармен студенттерді  оқыту»   бағдарламасының тренингтері аясында 2017 жылдың 13-17 қараша аралығында 4 курс студенттері мен профессор-оқытушылар құрамына «СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ»  тақырыбында семинар тренинг  өткізіледі. Семинар-тренингті Калиев Сагингалий (НИМ Астана қ.)  өткізеді.

 
 • МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
  МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
  • 16:45

  С 13 по 17 ноября 2017 года  в рамках тренингов, реализуемых Назарбаев Университетом по государственному заказу  МОН РК  «По обучению студентов отечественными и зарубежными экспертами по педагогическим специальностям на основе лучших международных стандартов в области менеджмента и сфере подготовки кадров», состоится семинар-тренинг «МЕТОДИКА  РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО  МЫШЛЕНИЯ»  для студентов 4 курсов и профессорко-преподавательского состава педагогических специальностей.  Семинар-тренинг проводит   эксперт    Калиев Сагингалий.  НИШ г.Астана.

 
 • DEVELOPMENT METHODS OF CRITICAL THINKING
  DEVELOPMENT METHODS OF CRITICAL THINKING
  • 16:45

  From November 13 till November 17, 2017, within the trainings implemented by Nazarbayev University on the state order of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan "On training of students by native and foreign experts on pedagogical specialties on the basis of the best international standards in the sphere management and the field of personnel training", a training seminar " DEVELOPMENT METHODS OF CRITICAL THINKING "for students of 4 courses and professors and teachers of pedagogical specialties. Seminar-training is conducted by expert Kaliev Sagingali.